Regulamin Sprzedaży

& I Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy www.trenerka-kobiet.pl działa pod adresem internetowym www.trenerka-kobiet.pl , jest internetową platformą sprzedaży, która jest prowadzona i stanowi własność

Aleksandra Kiepura Work&Body

Adres: ul. Wspólna 13, 32-620 Brzeszcze

e-mail: aleks.kiepura@gmail.com

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP:5492445577, zwana dalej: Sprzedawcą 2. Sprzedawca udostępnia następujące kanały kontaktu : aleks.kiepura@gmail.com , nr telefonu 793 729 718 ( koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

3. Regulamin określa zarówno prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.trenerka-kobiet.pl , w formie która umożliwia nieodpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie PDF ( czynność wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących program PDF) ze strony sklepu internetowego www.trenerka-kobiet.pl

& II Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1. Sklep – sklep internetowy, prowadzący sprzedaż produktów na odległość pod adresem www.trenerka-kobiet.pl

2. Sprzedawca, Właściciel : Aleksandra Kiepura Work&Body

Adres: ul. Wspólna 13, 32-620 Brzeszcze

e-mail: aleks.kiepura@gmail.com

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP:5492445577

3. Klient: każdy podmiot , który dokonuje zakupu w sklepie internetowym, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

4. Użytkownik: każdy podmiot, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5. Konto Klienta: zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu klientowi, zawiera informacje o dokonanych transakcjach oraz służy do obsługi i realizacji zamówień.

6. Newsletter : usługa polegająca na wysyłaniu bieżących wiadomości dotyczących Sklepu Internetowego, skierowana jest do Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrazili na tę usługę zgodę oraz podali adres e-mail, imię i nazwisko.

7. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przypisuje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

9. Dni robocze: dni tygodnia licząc od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Regulamin: niniejszy dokument, który stanowi Regulamin Sklepu Internetowego.

11. Towar/ Produkt: rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

12. Rejestracja: dobrowolne podanie danych w formie formularza przez Klienta sklepu.

13. Polityka Prywatności: zbiór zasad informujących użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane

& III Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Cenniki, reklamy oraz inne informacje dotyczące oferowanych Towarów, które są podane na stronie internetowej www.trenerka-kobiet.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 Ustawy z dnia 23.04.1964, KC

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.trenerka-kobiet.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

3. Konsument może składać zamówienie poprzez następujące kanały:

– formularz zamówienia w sklepie internetowym, – wysłanie e-mail na adres aleks.kiepura@gmail.com

– dzwoniąc pod numer telefonu 793 729 718

4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:

– imię i nazwisko zamawiającego,

– nazwa i dane firmy ( dotyczy osoby prawnej )

– adres dostarczenia przesyłki,

– adres e-mail

– numer telefonu

5. Cena towaru podana w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

Łączna kwota zamówienia, zawiera cenę towaru oraz koszty dostawy, jest znana Klientowi podczas składania zamówienia . W przypadku, gdyby nie można było ustalić takich opłat podczas składania zamówienia, Klient będzie o nich poinformowany poprzez e-mail.

& IV Realizacja zamówień
1. Realizacja zamówienia następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia i jest zależna od wybranego sposobu zapłaty. Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy, klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację o wszystkich składnikach zamówienia, cenie oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia :

– w chwili złożenia przez klienta, w przypadku płatności gotówką lub opcji za pobraniem,

– po autoryzacji transakcji płatniczej w przypadku płatności elektronicznych, za pomocą kart kredytowych lub debetowych

3. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej ( PDF ) i przesyła ją klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres.

4. Klient może otrzymać fakturę w formie papierowej, która może być dołączona do przesyłki lub wysłana na podany przez Klienta adres. O woli otrzymania faktury w wersji papierowej Klient informuje Sprzedawcę droga mailową na adres; aleks.kiepura@gmail.com

5. W przypadku gdyby złożone przez Klienta zamówienie nie mogło być zrealizowane ze względu na brak dostępności określonego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany i w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy otrzyma zwrot wpłaconej sumy. Strony na życzenie Klienta mogą dokonać innych ustaleń.

6. Przy wyborze wariantu płatności “przedpłata na konto” zamówienie zostanie anulowane, jeżeli w terminie czterech dni Sprzedawca nie odnotuje płatności na swoim koncie bankowym. Anulowanie oznacza zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia. Anulowanie zamówienia następuje również w przypadku wpłaty częściowej. Wpłacona przez Klienta częściowa wpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni na wskazane przez Klienta konto.

& V Płatność za towar
1. Konsument może dokonać wyboru spośród następujących form płatności:

– system płatności elektronicznych,

– przedpłata, przelewem na konto bankowe. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w

terminie dwóch dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży

– kartą kredytową lub debetową – gotówka przy odbiorze – za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w momencie doręczania przesyłki przez kuriera.

Nr konta bankowego do zapłaty przelewem: 76 1020 1390 0000 6102 0514 0910 PKO BP

& VI Warunki dostawy Towaru
1. Towar zaprezentowany w Sklepie jest opatrzony informacją czy w danej chwili znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Towar, który jest w magazynie Sprzedawcy zostanie wysłany najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Dostawa towaru jest odpłatna. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tym zakresie. W ramach promocji może udostępnić darmową dostawę lub obniżyć jej koszt. Informacja o takich działaniach zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego.

3. Koszty dostawy:

– DPD 15,00 zł, za pobraniem 19,00 zł

– Poczta Polska 15,00 zł

– Paczkomat 14,00 zł

& VII Reklamacje
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku, gdy towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient ma prawo do jego przesłania do Sprzedawcy, na adres ul. Wspólna 13, 32-620 Brzeszcze. Koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Przed wysyłką Towaru Klient składa pisemną reklamację.

3. Reklamację można złożyć:

– drogą elektroniczną na adres; aleks.kiepura@gmail.com

– telefonicznie pod numerem 793 729 718

4. Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko Klienta

– nazwę Towaru i datę zakupu

– opis wady i datę jej wystąpienia

– Konsument ma prawo- zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego o rękojmi – żądać jednej z wybranych przez siebie możliwości: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania Klienta będącego Konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. W pozostałych przypadkach termin udzielenia pisemnej odpowiedzi wynosi 30 dni.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na następujących zasadach:

– wobec Klientów którzy są konsumentami w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat, a Sprzedawca zostanie poinformowany o wadzie nie później niż w terminie jednego roku od dnia wykrycia wady

– wobec Klientów niebędących konsumentami, jeżeli stwierdzenie wady nastąpi przed upływem sześciu miesięcy, a Sprzedawca zostanie poinformowany o tym fakcie nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wykrycia wady

7. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy : 05-400 Otwock, ul. Hrabiego 17

& VIII Prawo odstąpienia od Umowy
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym złożenie oświadczenia o odstąpieniu na formularzu nie jest konieczne do zachowania jego skuteczności. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.

W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. Powyższe postanowienia przewidujące prawo odstąpienia od Umowy stosuje się również do Klientów będących Przedsiębiorcami, z tym zastrzeżeniem, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wiąże się z koniecznością zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości stanowiącej 10 % ceny końcowej złożonego zamówienia.

& IX Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
1. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń oraz zasady właściwych procedur udostępnione są na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy konsumentom.

3. Informacje dotyczące procedur mediacyjnych w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą są do wglądu w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsumenci mogą skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, które działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

5. Konsumenci mają możliwość uzyskać pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników.

6. Konsumenci mogą również zwrócić się do organizacji pozarządowych takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

& X Dane osobowe
1. Dane osobowe Konsumenta są przetwarzane przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcą i Konsumenta.

7 XI Postanowienia końcowe
1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, może poprawić je oraz zażądać usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.

2. Klient składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

3. Sprzedawca ma prawo do przeprowadzania działań promocyjnych, jak również do ich zmiany i odwołania. Działania te nie będą miały wpływu na wcześniej złożone lub/i będące w realizacji zamówienia na rzecz klientów.

4.Klient zamieszczając w sklepie internetowym www.wwm.com.pl jakiekolwiek materiały oświadcza, że są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i treści oraz dane, które dostarcza nie mają charakteru danych bezprawnych. Klientowi przysługują prawa autorskie do zamieszczonych danych, będzie mógł publikować je w Sklepie Internetowym i wyraża na to zgodę.

5. Wszelkie problemy i skargi mogą być zgłoszone do Sprzedawcy na adres: aleks.kiepura@gmail.com

6. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory polubownie na podstawie Regulaminu.

7. W przypadku braku porozumienia, rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, właściwym do rozstrzygnięć będzie Sąd Rejonowy w Siedlcach (zasada ta nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

8. Każdemu użytkownikowi internetu przysługuje prawo pobrania, wydrukowania i zapisu treści regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia w sklepie internetowym www.trenerka-kobiet.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.